Giỏ hàng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DANA SPORT
VP Giao Dịch: 18 Chi Lăng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 


Bản đồ chỉ dẫn


 
Xưởng sản xuất: 83 Nam Cao - Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3842677 - 083.334 225


CÁC BUỚC TIẾN HÀNH ĐẶT ÁO QUA MẠNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở XA
QUÝ KHÁCH ĐẶT HÀNG VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN NHƯ MẪU ĐƠN HÀNG BÊN DƯỚI VÀ GỬI VỀ
danasport2008@gmail.com

      *Bấm vào đây để tải về
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỔ TRÒN
 *Bấm vào đây để tải về: THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỔ BẺ​ 

TIỀN ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ở XA HOẶC ĐẶT HÀNG QUA MẠNG CHUYỂN KHOẢN THEO ĐỊA CHỈ:

 


Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng
(DongABank)

Số tài khoản: 0102079789
Chủ tài khoản: Trương Quốc Nghiêm

Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Chi nhánh Đà Nẵng (AGRIBANK)
Số tài khoản: 2016206018874
Chủ tài khoản: Trương Quốc Nghiêm

images_zps014a64b2.jpg
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank)
Số tài khoản: 0041000181166
Chủ tài khoản: Trương Quốc Nghiêm


Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đà Nẵng (MB BANK)
Số tài khoản: 301.013.730.9005
Chủ tài khoản: Trương Quốc Nghiêm


ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TIỀN CỌC VÀ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN CÔNG TY.
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đà Nẵng (MB BANK)
Số tài khoản: 3011.115.079.789
Chủ tài khoản:
CÔNG TY CỔ PHẦN DANA SPORT

 
 
 

 CHI TIẾT LIÊN HỆ ĐẶT ÁO trực tiếp tại:

ĐC 1: 18 CHI LĂNG - HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG
ĐC 2: 19 NGÔ VĂN SỞ - LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG

0236.222.6569 - 0914.009.087 - 0905.362.087

CHI TIẾT LIÊN HỆ ĐẶT ÁO qua mạng tại:

WEBsite: http://danasport.com.vn - http://aolopdn.com

Facebook, Zalo, Viber: 0914.009.087

likefanpage.png 
<canvas id="c"></canvas>
canvas { display: block; width: 100vw; height: 100vh;}
var c = document.getElementById("c");var ctx = c.getContext("2d");var cH;var cW;var bgColor = "#179CFF";var animations = [];var circles = [];var colorPicker = (function() { var colors = ["#179CFF", "#FFBE53", "#2980B9", "#282741"]; var index = 0; function next() { index = index++ < colors.length-1 ? index : 0; return colors[index]; } function current() { return colors[index] } return { next: next, current: current }})();function removeAnimation(animation) { var index = animations.indexOf(animation); if (index > -1) animations.splice(index, 1);}function calcPageFillRadius(x, y) { var l = Math.max(x - 0, cW - x); var h = Math.max(y - 0, cH - y); return Math.sqrt(Math.pow(l, 2) + Math.pow(h, 2));}function addClickListeners() { document.addEventListener("touchstart", handleEvent); document.addEventListener("mousedown", handleEvent);};function handleEvent(e) { if (e.touches) { e.preventDefault(); e = e.touches[0]; } var currentColor = colorPicker.current(); var nextColor = colorPicker.next(); var targetR = calcPageFillRadius(e.pageX, e.pageY); var rippleSize = Math.min(200, (cW * .4)); var minCoverDuration = 750; var pageFill = new Circle({ x: e.pageX, y: e.pageY, r: 0, fill: nextColor }); var fillAnimation = anime({ targets: pageFill, r: targetR, duration: Math.max(targetR / 2 , minCoverDuration ), easing: "easeOutQuart", complete: function(){ bgColor = pageFill.fill; removeAnimation(fillAnimation); } }); var ripple = new Circle({ x: e.pageX, y: e.pageY, r: 0, fill: currentColor, stroke: { width: 3, color: currentColor }, opacity: 1 }); var rippleAnimation = anime({ targets: ripple, r: rippleSize, opacity: 0, easing: "easeOutExpo", duration: 900, complete: removeAnimation }); var particles = []; for (var i=0; i<32; i++) { var particle = new Circle({ x: e.pageX, y: e.pageY, fill: currentColor, r: anime.random(24, 48) }) particles.push(particle); } var particlesAnimation = anime({ targets: particles, x: function(particle){ return particle.x + anime.random(rippleSize, -rippleSize); }, y: function(particle){ return particle.y + anime.random(rippleSize * 1.15, -rippleSize * 1.15); }, r: 0, easing: "easeOutExpo", duration: anime.random(1000,1300), complete: removeAnimation }); animations.push(fillAnimation, rippleAnimation, particlesAnimation);}function extend(a, b){ for(var key in b) { if(b.hasOwnProperty(key)) { a[key] = b[key]; } } return a;}var Circle = function(opts) { extend(this, opts);}Circle.prototype.draw = function() { ctx.globalAlpha = this.opacity || 1; ctx.beginPath(); ctx.arc(this.x, this.y, this.r, 0, 2 * Math.PI, false); if (this.stroke) { ctx.strokeStyle = this.stroke.color; ctx.lineWidth = this.stroke.width; ctx.stroke(); } if (this.fill) { ctx.fillStyle = this.fill; ctx.fill(); } ctx.closePath(); ctx.globalAlpha = 1;}var animate = anime({ duration: Infinity, update: function() { ctx.fillStyle = bgColor; ctx.fillRect(0, 0, cW, cH); animations.forEach(function(anim) { anim.animatables.forEach(function(animatable) { animatable.target.draw(); }); }); }});var resizeCanvas = function() { cW = window.innerWidth; cH = window.innerHeight; c.width = cW * devicePixelRatio; c.height = cH * devicePixelRatio; ctx.scale(devicePixelRatio, devicePixelRatio);};(function init() { resizeCanvas(); if (window.CP) { // CodePen's loop detection was causin' problems // and I have no idea why, so... window.CP.PenTimer.MAX_TIME_IN_LOOP_WO_EXIT = 6000; } window.addEventListener("resize", resizeCanvas); addClickListeners(); if (!!window.location.pathname.match(/fullcpgrid/)) { startFauxClicking(); } handleInactiveUser();})();function handleInactiveUser() { var inactive = setTimeout(function(){ fauxClick(cW/2, cH/2); }, 2000); function clearInactiveTimeout() { clearTimeout(inactive); document.removeEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout); document.removeEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout); } document.addEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout); document.addEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout);}function startFauxClicking() { setTimeout(function(){ fauxClick(anime.random( cW * .2, cW * .8), anime.random(cH * .2, cH * .8)); startFauxClicking(); }, anime.random(200, 900));}function fauxClick(x, y) { var fauxClick = new Event("mousedown"); fauxClick.pageX = x; fauxClick.pageY = y; document.dispatchEvent(fauxClick);}