Giỏ hàng
Áo thun DANA SPORT chương trình từ thiện
  SỰ KIỆN

Áo thun DANA SPORT chương trình từ thiện

29/03/2014

Áo thun DANA SPORT chương trình từ thiện cùng Samsung – Mỗi bước chạy, một tương lai

CÁCH PHÂN BIỆT VẢI THUN
  SỰ KIỆN

CÁCH PHÂN BIỆT VẢI THUN

17/01/2014

CÁCH PHÂN BIỆT VẢI THUN CHO KHÁCH HÀNG

<canvas id="c"></canvas>

canvas {
 display: block;
 width: 100vw;
 height: 100vh;
}


var c = document.getElementById("c");
var ctx = c.getContext("2d");
var cH;
var cW;
var bgColor = "#FF6138";
var animations = [];
var circles = [];

var colorPicker = (function() {
 var colors = ["#FF6138", "#FFBE53", "#2980B9", "#282741"];
 var index = 0;
 function next() {
  index = index++ < colors.length-1 ? index : 0;
  return colors[index];
 }
 function current() {
  return colors[index]
 }
 return {
  next: next,
  current: current
 }
})();

function removeAnimation(animation) {
 var index = animations.indexOf(animation);
 if (index > -1) animations.splice(index, 1);
}

function calcPageFillRadius(x, y) {
 var l = Math.max(x - 0, cW - x);
 var h = Math.max(y - 0, cH - y);
 return Math.sqrt(Math.pow(l, 2) + Math.pow(h, 2));
}

function addClickListeners() {
 document.addEventListener("touchstart", handleEvent);
 document.addEventListener("mousedown", handleEvent);
};

function handleEvent(e) {
  if (e.touches) { 
   e.preventDefault();
   e = e.touches[0];
  }
  var currentColor = colorPicker.current();
  var nextColor = colorPicker.next();
  var targetR = calcPageFillRadius(e.pageX, e.pageY);
  var rippleSize = Math.min(200, (cW * .4));
  var minCoverDuration = 750;
  
  var pageFill = new Circle({
   x: e.pageX,
   y: e.pageY,
   r: 0,
   fill: nextColor
  });
  var fillAnimation = anime({
   targets: pageFill,
   r: targetR,
   duration: Math.max(targetR / 2 , minCoverDuration ),
   easing: "easeOutQuart",
   complete: function(){
    bgColor = pageFill.fill;
    removeAnimation(fillAnimation);
   }
  });
  
  var ripple = new Circle({
   x: e.pageX,
   y: e.pageY,
   r: 0,
   fill: currentColor,
   stroke: {
    width: 3,
    color: currentColor
   },
   opacity: 1
  });
  var rippleAnimation = anime({
   targets: ripple,
   r: rippleSize,
   opacity: 0,
   easing: "easeOutExpo",
   duration: 900,
   complete: removeAnimation
  });
  
  var particles = [];
  for (var i=0; i<32; i++) {
   var particle = new Circle({
    x: e.pageX,
    y: e.pageY,
    fill: currentColor,
    r: anime.random(24, 48)
   })
   particles.push(particle);
  }
  var particlesAnimation = anime({
   targets: particles,
   x: function(particle){
    return particle.x + anime.random(rippleSize, -rippleSize);
   },
   y: function(particle){
    return particle.y + anime.random(rippleSize * 1.15, -rippleSize * 1.15);
   },
   r: 0,
   easing: "easeOutExpo",
   duration: anime.random(1000,1300),
   complete: removeAnimation
  });
  animations.push(fillAnimation, rippleAnimation, particlesAnimation);
}

function extend(a, b){
 for(var key in b) {
  if(b.hasOwnProperty(key)) {
   a[key] = b[key];
  }
 }
 return a;
}

var Circle = function(opts) {
 extend(this, opts);
}

Circle.prototype.draw = function() {
 ctx.globalAlpha = this.opacity || 1;
 ctx.beginPath();
 ctx.arc(this.x, this.y, this.r, 0, 2 * Math.PI, false);
 if (this.stroke) {
  ctx.strokeStyle = this.stroke.color;
  ctx.lineWidth = this.stroke.width;
  ctx.stroke();
 }
 if (this.fill) {
  ctx.fillStyle = this.fill;
  ctx.fill();
 }
 ctx.closePath();
 ctx.globalAlpha = 1;
}

var animate = anime({
 duration: Infinity,
 update: function() {
  ctx.fillStyle = bgColor;
  ctx.fillRect(0, 0, cW, cH);
  animations.forEach(function(anim) {
   anim.animatables.forEach(function(animatable) {
    animatable.target.draw();
   });
  });
 }
});

var resizeCanvas = function() {
 cW = window.innerWidth;
 cH = window.innerHeight;
 c.width = cW * devicePixelRatio;
 c.height = cH * devicePixelRatio;
 ctx.scale(devicePixelRatio, devicePixelRatio);
};

(function init() {
 resizeCanvas();
 if (window.CP) {
  // CodePen's loop detection was causin' problems
  // and I have no idea why, so...
  window.CP.PenTimer.MAX_TIME_IN_LOOP_WO_EXIT = 6000; 
 }
 window.addEventListener("resize", resizeCanvas);
 addClickListeners();
 if (!!window.location.pathname.match(/fullcpgrid/)) {
  startFauxClicking();
 }
 handleInactiveUser();
})();

function handleInactiveUser() {
 var inactive = setTimeout(function(){
  fauxClick(cW/2, cH/2);
 }, 2000);
 
 function clearInactiveTimeout() {
  clearTimeout(inactive);
  document.removeEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout);
  document.removeEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout);
 }
 
 document.addEventListener("mousedown", clearInactiveTimeout);
 document.addEventListener("touchstart", clearInactiveTimeout);
}

function startFauxClicking() {
 setTimeout(function(){
  fauxClick(anime.random( cW * .2, cW * .8), anime.random(cH * .2, cH * .8));
  startFauxClicking();
 }, anime.random(200, 900));
}

function fauxClick(x, y) {
 var fauxClick = new Event("mousedown");
 fauxClick.pageX = x;
 fauxClick.pageY = y;
 document.dispatchEvent(fauxClick);
}